Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Kowalke 269
Strony: 269–281
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-22
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Analiza fundamentalna należy do głównych narzędzi wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Procedury jej stosują nie tylko inwestorzy, lecz także analitycy i pracownicy biur maklerskich. Rekomendacje giełdowe, wydawane głównie na podstawie wskazań analizy fundamentalnej, wywołują jednak wiele kontrowersji. Badania i analizy użyteczności rekomendacji giełdowych wskazują na pewne ich niedoskonałości. Niniejsze badanie koncentruje się na analizie jednej z możliwych przyczyn błędów w rekomendacjach, którymi mogą być błędne prognozy finansowe. Celem badania była więc analiza i ocena trafności prognoz sporządzanych przez biura maklerskie dotyczących wyników finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazały, że prognozy finansowe w rekomendacjach giełdowych różnią się od rzeczywistych wyników finansowych. Spośród badanych prognoz trzech pozycji rachunku wyników najmniejsze odchylenia prognoz od rzeczywistych wyników zaobserwowano w przypadku przychodów. Wydaje się, że można uznać, iż trafność tych prognoz była stosunkowo wysoka. W przypadku prognoz zysku netto i zysku operacyjnego różnice pomiędzy szacunkami a rzeczywistymi wynikami były na poziomie znacznie wyższym niż w przypadku przychodów i sugerowały, że trafność prognoz biur maklerskich była stosunkowo niska.
Słowa kluczowe: analiza fundamentalna, prognozy finansowe, rekomendacje giełdowe

FINANCIAL FORECASTS BROKERAGE HOUSES AND ACTUAL FINANCIAL RESULTS OF LISTED COMPANIES

Abstract:
Fundamental analysis is one of the most important tool used in making decision process on the capital market. The procedures this tool use not only investors but also analysts and employees of brokerage houses. This study focuses on the analysis of one of the possible causes of errors in the recommendations, which may be incorrect financial forecasts. The purpose of this study was to analyze and evaluate the accuracy, drawn up by brokerage houses, financial forecasts of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw.
The results of the analysis showed that the financial forecasts in the recommendations are different from actual financial results. Among the examined forecasts of three account items financial results, the smallest deviation of forecasts from actual results observed in the case of sales revenue.
Keywords: fundamental analysis, financial forecasts, stock market recommendations