Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Krawiec 283
Strony: 283–296
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy porównawczej funduszy akcji globalnych rynków wschodzących i funduszy akcji europejskich rynków wschodzących. Ze względu na dużą różnorodność pomiędzy funduszami zaliczanymi do tych grup podjęto próbę wskazania podobieństw i różnic pomiędzy nimi i pomiędzy obiema grupami. Uzupełnieniem tej analizy jest także ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w różnych przedziałach czasowych z wykorzystaniem wybranych mierników efektywności. W opracowaniu zastosowano analizę porównawczą oraz metodę statystyczną. W efekcie przeprowadzonych badań przedstawieniono charakterystykę ww. funduszy ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowaną przez nie politykę inwestycyjną, ze wskazaniem różnic i podobieństw między tymi funduszami.
Słowa kluczowe: fundusze akcji globalnych rynków wschodzących, fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, polityka inwestycyjna, efektywność

GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS vERSUS EUROPEAN EMERGING MARKETS EQUITY FUNDS – COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract:
The main aim of this article is making of comparative analysis of global emerging markets equity funds and European emerging markets equity funds. Moreover the attempt will be made to indicate the differences and resemblance between those groups of funds and also between funds belonging to each group. The supplementing of this analysis will be also an evaluation of the effectiveness of these investment funds in different time periods with the application of chosen measures of the effectiveness. Analysis of the investment policy will be conducted on the basis of regulations resolving these issues, included in their information brochures, as well as on the basis of compositions of their investment portfolios, described in financial reports. The assess of global emerging markets equity funds and European emerging markets equity funds effectiveness will be effected on the basis of their 12-, 24-, 36-monthly rate of return, Tracking Error, Information Error, Sharpe Ratio, Total Expense Ratio and management fees. In this study the following research methods will be applied: comparative analysis and the statistical method. The describing characteristics of funds mentioned above with special taking into account their investment policy and differences and resemblances between these funds will be findings of conducted examinations.
Keywords: global emerging markets equity funds, European emerging markets equity funds, investment policy, effectiveness