Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Lizińska 297
Strony: 297–308
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-24
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji (IPO) w krajach wschodzących i rozwiniętych można zaobserwować zarządzanie zyskami w okresach okołoemisyjnych, a jeśli tak, to czy istnieje relacja między nasileniem skali zjawiska a etapem rozwoju rynku z jednej strony i wartością spółki w długim okresie z drugiej.
Metodologia badania – Pomiaru zjawiska dokonano poprzez obserwację różnic pomiędzy zyskami a przepływami. Dla spółek dokonujących IPO w okresie 2005–2011 na rynkach rozwiniętych i wschodzących oszacowano stopy zwrotu typu buy-and-hold.
Wynik – Zaobserwowano wzrost skali manipulowania zyskami w okresie okołoemisyjnym. Spółki w większym stopniu manipulujące zyskami przed debiutem osiągały w długim okresie relatywnie niższe stopy zwrotu.
Oryginalność/Wartość – Dla rynków o różnym stopniu rozwoju określono zróżnicowanie skali oraz konsekwencje zjawiska. Analizą objęto 41 krajów rozwiniętych oraz wschodzących indeksowanych przez MSCI.
Słowa kluczowe: rynki kapitałowe, IPO, zarządzanie zyskami, manipulowane zyskami

EARNINGS MANIPULATION ON EMERGING AND DEVELOPED MARKETS: LONG-TERM PERFORMANCE CONSEQUENCES AFTER INITIAL PUBLIC OFFERING

Abstract:
Purpose – The research aimed at analysing earnings management around initial public offerings (IPO) and evaluating long-term effects of this phenomenon on the market performance for emerging and developed markets.
Design/Methodology/Approach – Earnings manipulation was measured with the use of total accruals. Buy-and-hold abnormal returns were calculated for IPO firms issuing during 2005–2011 on emerging and developed markets.
Findings – Earnings management appeared to be practised around issue time as well on emerging as developed markets. More aggressive earnings manipulation in IPO firms resulted in the worse long-term price performance.
Originality/Value – The study for markets at different development stage, resulted in measuring the pervasiveness of earning management and describing its consequences. The analysis encompassed a broad sample of firms from 41 countries distinguished by MSCI.
Keywords: capital markets, IPO, earnings management, earnings manipulation