Zeszyty naukowe
Autor: Urszula Malinowska 309
Strony: 309–320
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-25
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zweryfikowanie tezy, że sprawne i konsekwentne wdrożenie systemowych i organizacyjnych rozwiązań, przewidzianych w ramach reformy systemu regulacji realizowanej w Polsce w latach 2013–2015 doprowadzi do podniesienia jakości procesu legislacyjnego i tym samym przyczyni się do ograniczenia ryzyka regulacyjnego.
Metoda badania – Krytyczna analiza celów i zadań ujętych w rządowym Programie „Lepsze Regulacje 2015”.
Wynik – Kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości otoczenia regulacyjnego ma prawidłowe funkcjonowanie tzw. systemu oceny wpływu regulacji. Jego istotą jest porównanie kosztów i korzyści różnych opcji regulacyjnych i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej z nich. Jednak system ten nie nakłada obowiązku włączenia analizy ryzyka do oceny skutków regulacji.
Oryginalność/Wartość – Wskazanie tych cech reformy, które zasługują na pozytywną ocenę oraz określenie kierunku dalszego doskonalenia otoczenia regulacyjnego.
Słowa kluczowe: system regulacyjny, dobre praktyki legislacyjne, test regulacyjny, ocena skutków regulacji, społeczny kodeks konsultacji

IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF THE LEGISLATIvE PROCESS AS A TOOL OF LIMITING THE REGULATORY RISK

Abstract:
Purpose – The work seeks to verify the thesis that a competent and orderly implementation of systemic and organizational solutions, as envisioned within the framework of the regulatory reform adopted in Poland between 2013–2015, will lead to improvements in the legislative process, thereby limiting regulatory risk.
Methodology – Critical analysis of goals and tasks as laid out in a government program entitled “Better Regulations 2015”.
Findings – Proper functioning of the impact assessment is a key issue in ensuring a high quality of the regulatory environment. Likewise, it has a comparative intent, weighing various regulatory cost and benefit options, with the ultimate aim of determining which of these is most optimal. The said system, however, does not necessarily separate risk analysis from the assessment of the results of the regulations.
Originality/Value – The work aims to indicate successful aspects of reform, in addition to outlining the direction of continued improvement in the regulatory environment.
Keywords: regulatory system, good legislative practices, the regulatory test, assessment of the results of the regulations, social consultation code