Zeszyty naukowe
Autor: Lesław Markowski 321
Strony: 321–332
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-26
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W pracy zaproponowano badanie empiryczne ryzyka zmienności warunkowej dziennych stóp zwrotu indeksów sektorowych notowanych na GPW w Warszawie względem zmienności warunkowej głównego indeksu giełdowego. W tym celu zastosowano modele klasy ARCH. Badanie przeprowadzono w kontekście ryzyka dolnostronnego, czyli podejścia odnoszącego się oddzielnie do wyników otrzymanych w okresach niekorzystnej koniunktury giełdowej od oszacowań uzyskanych w całym okresie badawczym, bez względu na sytuację na rynku. Wykazano statystycznie istotny, jednoczesny związek warunkowej zmienności indeksów sektorowych i głównego indeksu giełdowego będącego wyrazicielem koniunktury giełdowej. Miary relacji tego związku mogą być potencjalnym czynnikiem ryzyka w wycenie papierów wartościowych.
Słowa kluczowe: zmienność warunkowa, ryzyko dolnostronne, beta zmienności warunkowej

MODELLING RETURN AND CONDITIONAL vOLATILITY EXPOSURES OF SECTORIAL INDEXES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN THE DOWNSIDE FRAMEWORK

Abstract:
This paper empirically models conditional volatility exposures for daily return of sector indexes quoted on the Warsaw Stock Exchange. For this purpose a ARCH type process is adopted where the exposure of sector indexes volatility to market portfolio (WIG) volatility is estimated in the variance equation. All analyses were made in the downside and standard asset pricing frameworks and for two sub-periods, bull and bear markets. This article provides evidence that conditional sector indexes’ return volatilities have a statistically significant contemporaneous association with market portfolio volatility, particularly in the downside framework. For the entire period only the downside volatility beta is priced. This measure may be the potential risk factor in asset pricing.
Keywords: conditional volatility, downside risk, conditional volatility beta