Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 333
Strony: 333–341
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-27
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Proces globalizacji przez możliwość wymiany i wzrost konkurencyjności spowodował rozwój problematyki zarządzania przedsiębiorstwem w globalnym otoczeniu. W artykule przedstawiono podział i procentową strukturę innowacyjnych instrumentów zarządzania ryzykiem walutowym i dokonano porównania z rynkami zagranicznymi (USA i Niemcy). Metodologia badania opiera się na analizie statystycznej wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego instrumentów finansowych na rynku walutowym i wnioskowaniu. Przedstawiono klasyfikację instrumentów finansowych i definicję innowacji finansowych na rynku walutowym. W ramach opracowania wskazano zarówno na szanse, jak i zagrożenia, jakie wynikają ze stosowania innowacji finansowych na rynku walutowym.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, innowacje finansowe, ryzyko walutowe, strategia finansowa firmy

FINANCIAL INNOvATION IN THE CURENCY MARKET

Abstract:
The process of globalization by the opportunity to exchange and increase competitiveness has caused development problems of business management in a global environment. The article presents the classification and rate structure of innovative instruments, foreign exchange risk management, and a comparison with foreign markets (USA and Germany). The research methodology is based on statistical analysis used in the economic practice of financial instruments in the currency market and inference. This article presents the classification of financial instruments and the definition of financial innovation in the currency market. In the framework of the study indicated both the opportunities and threats that arise from the use of financial innovation in the currency market.
Keywords: enterprise, financial innovations, currency risk, corporate financial strategy