Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Miziołek 343
Strony: 343–354
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-28
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Ocena stopnia aktywnego podejścia do zarządzania portfelem inwestycyjnym przez fundusze akcji uniwersalnych rynku krajowego w Polsce.
Metoda badania – Obliczenie wskaźnika active share dla funduszy akcji uniwersalnych rynku krajowego według stanu na koniec 2013 roku.
Wynik – Większość badanych funduszy (ponad 87% w ujęciu ilościowym oraz ponad 97% w ujęciu wartościowym – wartość aktywów netto) jest zarządzana dość pasywnie – udział części aktywnej ich portfela inwestycyjnego (części niepokrywającej się z portfelem indeksu WIG) wyniósł poniżej 60%.
Oryginalność/Wartość – Badania tego rodzaju nie były dotychczas prowadzone na rynku funduszy akcji uniwersalnych w Polsce.
Słowa kluczowe: zarządzanie portfelem, ukryte indeksowanie, benchmark

ACTIVE SHARE ON EQUITY INVESTMENT FUNDS MARKET IN POLAND

Abstract:
Purpose – Assessment of an active approach to portfolio management by universal equity funds investing on domestic market in Poland.
Design/Methodology/Approach – Calculation of active share for universal equity funds investing on domestic market at the end of 2013.
Findings – Majority of the surveyed funds (more than 87% in terms of quantity and over 97% in value terms (net asset value)) is managed quite passively – the share of the active part of their investment portfolio (part not overlapping with the WIG index portfolio) was less than 60%.
Originality/Value – This kind of studies have not yet been carried out on the market of universal equity funds investing on domestic market in Poland.
Keywords: portfolio management, closet indexing, benchmark