Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Iwona Foryś 459
Strony: 459–474
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-38
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Rynek nieruchomości jest jednym z wielu obszarów aktywności gospodarczej podmiotów, które odczuły kryzys ostatnich lat. Również notowania spółek deweloperskich na GPW w Warszawie potwierdzają negatywne zjawiska gospodarcze zachodzące w sektorze silnie związanym z rynkiem nieruchomości. Czy to oznacza, że fundamentalne uwarunkowania podmiotów deweloperskich są tak niekorzystne, jak wskazywałaby na to analiza techniczna?
W artykule przeprowadzono rozważania dotyczące kondycji spółek deweloperskich notowanych na GPW w latach 2007–2013 w kontekście sytuacji na rynku budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji mieszkaniowych. Celem badania jest ocena pozycji rynkowej spółek deweloperskich oraz ich klasyfikacja z uwzględnieniem wyników ekonomiczno-finansowych oraz realizowanej strategii inwestycyjnej w latach dekoniunktury na rynku nieruchomości. Weryfikowano hipotezę badawczą dotyczącą niskiej efektywności ekonomiczno-finansowej spółek deweloperskich w latach 2009–2013. W tym celu wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe spółek deweloperskich notowanych na GPW oraz zasoby danych ze statystyki publicznej. Wyznaczono podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, które posłużyły do klasyfikacji i pozycjonowania na rynku analizowanych podmiotów. Do weryfikacji przyjętej hipotezy posłużyły narzędzia analizy statystycznej, w tym analizy wielowymiarowej.
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, sektor deweloperski, kondycja ekonomiczno-finansowa spółek z rynku nieruchomości

THE ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF DEvELOPMENT COMPANIES DURING THE REAL ESTATE RECESSION

Abstract:
The real estate market is one of the many areas of economic activity entities that suffered a crisis of recent years. Also the developers companies listing on the Warsaw Stock Exchange confirm the negative economic phenomena taking place in the sector strongly associated with the real estate market. Does this mean that the fundamental determinants of developers are so unfavorable as it would indicate the technical analysis?
In the article, there is discussion of the condition of the real estate companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2007–2013 in the context of the situation in the construction market, with particular emphasis on housing investment. The aim of the study is to assess the market position of real estate companies and their classification, taking into account the results of financial and economic condition and investment strategy realized in the period of recession in the property market. Research hypothesis was verified for the low efficiency of the financial and economic condition for developers companies in the years 2007–2013. For this purpose, were used the data of financial and economic indexes for companies listed on the WSE and data from public statistics. They were the basic economic indicators – financial statements, which were used for classification and market positioning of the analyzed entities. To verify the hypothesis adopted statistical analysis tools were used in the multivariate analysis.
Keywords: real estate market, developers sector, economic and financial condition of the real estate companies