Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Witczak 505
Strony: 505–514
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-41
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie rachunku zysków i strat jako źródła informacji oceny efektywności OFE. Główna teza opracowania wynika z faktu, że rachunek zysków i strat dostarcza menedżerom informacji o charakterze finansowym, które są podstawą oceny działań jednostki. Obowiązująca formuła rachunku wyników budzi pewne kontrowersje, ale pomimo niedoskonałości jest cennym źródłem analizy finansowej.
Metodologia badania – Zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Autorka wykorzystała informacje pozyskane ze sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych oraz zasobów internetowych.
Wynik – Dokonując analizy, postawiono wnioski dotyczące działalności OFE.
Oryginalność/Wartość – Opracowanie wskazuje na wartość rachunku zysków i strat w ocenie omawianych jednostek.
Słowa kluczowe: otwarte fundusze emerytalne, rachunek zysków i strat, efektywność

PROFIT AND LOSS ACCOUNT AS THE SOURCE OF OPEN PENSION FUNDS EFFICIENCY

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is focused on Profit and Loss Account as the information source of open pension funds efficiency.
Methodology – There was used the information taken from the financial statements and internet.
Findings – The data from Profit and Loss Account are an important source of information of the financial estimation of open pension funds.
Originality/Value – The paper is discussed the range of using profit and loss account.
Keywords: open pension funds, profit and loss account, efficiency