Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Witkowska, Anna Lucińska 515
Strony: 515–527
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-42
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W czasie globalnego kryzysu finansowego obserwuje się znaczne wahania cen różnych aktywów. To jedna z istotnych przyczyn zwiększonego zainteresowania alternatywnymi takimi instrumentami inwestycyjnymi, jak dzieła sztuki. Światowa literatura przedmiotu na temat inwestowania w sztukę jest dość bogata, chociaż brakuje badań młodych rynków, a taki jest polski rynek sztuki. Celem artykułu jest wyznaczenie hedonicznych indeksów cen prac 22 malarzy, których dzieła najczęściej sprzedawano na aukcjach w Polsce w latach 2007–2013. Dla zrealizowania tego celu wyspecyfikowano czynniki cenotwórcze, oszacowano modele regresji hedonicznej dla zróżnicowanych zestawów zmiennych objaśniających oraz obliczono indeksy hedoniczne dla różnych modeli regresji. Wartości hedonicznych indeksów cen okazały się zróżnicowane w małym stopniu, co oznacza, że specyfikacja modelu nie odgrywa istotnej roli dla ich wartości w badanym zakresie zmiennych objaśniających.
Słowa kluczowe: indeks hedoniczny cen, model regresji hedonicznej, rynek sztuki

HEDONIC PRICE INDEX FOR THE PAINTINGS SOLD ON THE POLISH AUCTION MARKET IN THE YEARS 2007–2013

Abstract:
During global financial crisis major fluctuations in prices of various assets can be observed. This is one of the important reasons of increased interest in alternative investments such as artworks. The world literature on investing in the art is quite rich, although studies of young markets, such as Polish art market, are missing. The purpose of this study is to determine the hedonic price indexes of works of 22 artists, whose paintings have most often been sold at auctions in Poland in the years 2007–2013. To achieve this objective price-determining factors were specified, hedonic regression models were estimated for different sets of explanatory variables and hedonic price indexes were calculated for different regression models. Their values varied to a small extent, which means that the model specification does not play an important role for their value overthe examined scope of variables.
Keywords: hedonic price index, hedonic regression model, art market