Zeszyty naukowe
Autor: Mirosław Wypych 529
Strony: 529–539
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-43
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Weryfikacja teorii istotności dywidend na podstawie oceny pozycji rynkowej i analizy opłacalności inwestycji wybranych spółek z indeksu WIGdiv.
Metodologia badania – Problem badawczy sformułowano na bazie literatury przedmiotu. Realizacja celu na podstawie analizy materiałów źródłowych z wykorzystaniem analizy porównawczej i wskaźnikowej.
Wynik – Rezultaty z przeprowadzonego badania zasadniczo potwierdzają słuszność teorii istotności dywidend. Analiza portfela inwestycyjnego obejmującego akcje wybranych spółek z indeksu WIGdiv wykazała, że dywidendy mają wpływ na kursy akcji i istotnie oddziałują na stopę zwrotu z inwestycji.
Oryginalność/Wartość – Opracowanie stanowi próbę syntetycznej oceny przydatności indeksu WIGdiv w podejmowaniu giełdowych decyzji inwestycyjnych. Włącza się tym samym w nurt dyskusji dotyczącej postrzegania dywidendy przez inwestorów i jej wpływu na kształtowanie się kursów akcji, co odpowiada pozycji rynkowej ich emitentów.
Słowa kluczowe: dywidenda, stopa zwrotu, strategia inwestycyjna

MARKET POSITION OF THE WIGDIv INDEx COMPANIES

Abstract:
Purpose – Verification of the significance of dividends theory, based on assessment of market position and investment profitability analysis of selected companies from WIGdiv index.
Design/Methodology/Approachy – Research problem has been based on professional literature. The purpose has been achieved due to the use of source materials with using benchmarking and indicators analysis.
Findings – The results of the research generally confirmed the validity of the significance of dividends theory. Analysis of investment portfolio including selected companies from the index WIGdiv shares proved that dividends influence stock prices and significantly affect the investment rate of return.
Originality/Value – Submitted article is an attempt of synthetic evaluation of WIGdiv index in making stock–exchange investment decisions usefulness. It turns out the same in the current discussion on perception of dividends by investors and its impact on share prices, which is reflected by the market position of their issuers.
Keywords: dividend, rate of return, investment strategy