Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Załęczna 541
Strony: 541–553
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-44
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Zasady użytkowania mieszkań społecznych są wyrazem przyjętej polityki mieszkaniowej o charakterze krajowym i lokalnym. Nie ulega wątpliwości, że koszt finalny dla gospodarstw domowych korzystających z tej formy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest niższy niż rynkowy. W ostatnich latach obserwuje się trend wprowadzania podmiotów prywatnych do realizacji zadań publicznych, także o charakterze mieszkaniowym. Wyrazem tego jest m.in. inicjatywa, aby mieszkania społeczne były przedmiotem inwestycji ze strony podmiotów komercyjnych – funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn tego działania i jego wstępnych rezultatów. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz studia wybranych przypadków.
Słowa kluczowe: nieruchomość mieszkaniowa, potrzeby mieszkaniowe, fundusz inwestycyjny

SOCIAL HOUSING AS A NEW AREA OF INTEREST FOR INvESTMENT FUNDS

Abstract:
Rules of social housing building and distribution are an expression of the housing policy on a national and local level. There is no doubt that the final cost for households that use this form to meet housing needs, is lower than on the market. In recent years, the trend has emerged to invite private entities for public tasks execution, also on a residential field. This is reflected, among others, in initiative for social housing commercial investment. This article aims to identify the reasons for this action and its preliminary results,. The article was based on the literature and the study of selected cases.
Keywords: residential property, housing needs, investment fund