Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Zasępa 567
Strony: 567–575
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-46
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest analiza mnożników wartości zainwestowanych kapitałów przez fundusze w spółki, które zdołały przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000–2013.
Wyniki: Wyniki mnożników osiągnięte przez fundusze wskazują na ponadprzeciętne mnożniki wartości inwestycji.
Oryginalność/Wartość – Fundusze venture capital oraz private equity to obecnie ważna klasa aktywów na rynku finansowym. Celem inwestorów jest osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, co musi przełożyć się na odpowiednie wyniki ekonomiczne spółek portfelowych zasilanych funduszami venture capital oraz private equity. Wiąże się to z bardzo dynamicznym przyrostem ich wartości sięgającym w niektórych przypadkach mnożników na poziomie dziesięciokrotności zainwestowanych środków w okresie 5–7 lat. Poziom mnożnika zależy również od możliwości zakończenia inwestycji przez fundusz i sprzedaży posiadanych udziałów lub akcji. Jednym ze sposobów dezinwestycji chętnie stosowanym przez fundusze jest transakcja pierwotnej oferty publicznej.
Słowa kluczowe: venture capital, mnożniki inwestycyjne, kreowanie wartości

MULTIPLIERS OF vENTURE CAPITAL AND PRIvATE EQUITY INvESTMENTS ON THE ExAMPLE OF POLISH IPO

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to analyze the value of invested capital multipliers funds in companies that have managed to carry out the initial public offering on the Warsaw Stock Exchange in the years2000–2013.
Originality/Value – Venture capital funds and private equity is now an important asset class in the financial market. The goal of investors is to achieve superior returns that must translate into adequate economic performance of portfolio companies powered by venture capital funds and private equity. This involves a very rapid increase in their value, in some cases reaching multipliers at ten times the invested funds in the period of 5–7 years. The level of the multiplier depends on the capabilities of the completion of the investment by the fund and sell their shares. One way of disinvestment willingly used by mutual funds is the IPO transaction.
Keywords: venture capital, private equity, value creation