Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 67
Strony: 67–76
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-06
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie na znaczenie podatków w szacowaniu kosztu długu jako elementu kosztu kapitału inwestycyjnego, czyli stopy dyskonta wykorzystywanej do szacowania wartości bieżącej przepływów pieniężnych w preliminowanych projektach inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Metodologia badania – badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego ujęcia kosztów długu w świetle teorii finansów przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu kosztu długu w kontekście jakościprawa podatkowego.
Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstwa, podatek dochodowy, koszt kapitału

INVESTMENT PROCESSES AND THE TAX COST OF DEBT IN THE ENTERPRISE

Abstract:
Purpose – Presenting the importance of taxes in estimating the cost of debt as part of the cost of capital investment, which is the discount rate used to estimate the present value of cash flows in budgeted investment projects of the company. Design/methodology/approach – Study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings – The research presents the essence tax the cost of the debt in corporate finance theory. Originality/value – The original presentation of the tax aspects of debt cost, in the context of the quality of tax law.
Keywords: corporate finance, income tax, the cost of capital