Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Jarczok-Guzy 79
Strony: 79–88
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-07
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zbadanie wpływu formy opodatkowania dochodu i formy prawnej działalności gospodarczej na wysokość ciężaru podatkowego w małym przedsiębiorstwie, wykorzystując przykład faktycznie istniejącego przedsiębiorstwa. Metodologia badania – metoda analizy i syntezy z wykorzystaniem studium przypadku. Wynik – zweryfikowano hipotezę zakładającą, iż wybór formy prawnej działalności gospodarczej i wiążącej się z tym formy opodatkowania mają bardzo duże znaczenie w kształtowaniu obciążenia podatkowego dochodu małego przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna prowadząca działalność może dodatkowo wpływać na wysokość podatku poprzez wybór pomiędzy skalą progresywną i stawką liniową, wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymując dywidendę, ponosi dużo większy ciężar podatkowy. Oryginalność/wartość – wskazanie na skutki podatkowe wyboru formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania dochodu w małym przedsiębiorstwie.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, optymalizacja opodatkowania dochodu

OPTIMALIZATION OF THE INCOME TAX IN A SMALL ENTERPRISE

Abstract:
The purpose of this article is to examine the impact of the choice of forms of income taxation and legal form of the business in the amount of the tax burden on small business by way of example actually existing company. As a result of the case study was presented a hypothesis that the choice of legal form of business and that involves a form of taxation that are very important for the amount of the income tax burden on small businesses. An individual-activity may also affect the amount of tax by the choice between the magnitude of progressive and linear rate, a shareholder with limited liability by paying dividends bears a much greater tax burden.
Keywords: Personal income Tax, corporate income Tax, optimalization of the income Tax