Zeszyty naukowe
Autor: Anna Zwierzyńska 89
Strony: 89–100
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-08
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie problematyki uproszczonych form opodatkowania dochodów osiąganych przez małe przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne, wskazanie na specyfikę prowadzenia działalności takich przedsiębiorstw oraz scharakteryzowanie możliwych do zastosowania przez nie uproszczonych form opodatkowania, czyli karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz dokonanie porównania liczby podatników stosujących formy uproszczone w latach 2004–2013. Metoda badania – badanie literatury, danych empirycznych Ministerstwa Finansów oraz analiza przepisów zawartych w krajowych aktach prawnych. Wyniki – karta podatkowa jest coraz rzadziej stosowana przez podatników, natomiast rośnie liczba stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oryginalność/wartość – kluczową wartością artykułu jest dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania uproszczonych form opodatkowania dochodów przedsiębiorstw osób fizycznych oraz analiza i ocena zakresu ich stosowania. Artykuł zwraca także uwagę na problem wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania w odniesieniu do indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, uproszczone formy opodatkowania dochodów, przedsiębiorstwo osoby fizycznej

THE PERFORMANCE OF SIMPLIFIED TAXATION FORMS OF BUSINESSES CONDUCTED BY NATURAL PERSONS BETWEEN 2004 AND 2013

Abstract:
Purpose – to settle the issue of simplified taxation forms of income generated by small businesses run by natural persons, to indicate the peculiarity of conducting such businesses as well as the description of possible simplified taxation forms to be used by them i.e. taxpayer’s card and flat rate and compare the number of taxpayers using simplified taxation forms between 2004 and 2013. Methodology – literature and empirical data study provided by the Ministry of Finance and the analysis of Polish Legal Acts regulations. Findings – the taxpayer’s card is less often used by taxpayers whereas the number of taxpayers using flat rate is increasing. Originality/value – the core value of the article is to provide information concerning the performance of simplified taxation forms of businesses conducted by natural persons as well as the analysis and evaluation of their application. The present article pays attention to the issue of the choice of the best and the most beneficial taxation form adjusted to the business reality of each enterprise.
Keywords: personal income tax, simplified taxation forms, natural person’s enterprise