Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Jędruczyk 101
Strony: 101–110
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-09
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest analiza aktualnego stanu badań dotyczących determinant samozatrudnienia ze szczególnym naciskiem na badania wpływu czynnika fiskalnego. Metodologia badania – badaniu podlegały dane ze źródeł wtórnych, przeprowadzono analizę krytyczną literatury polsko- i obcojęzycznej oraz wstępną analizę danych statystycznych pochodzących ze źródeł wtórnych. Wynik – analiza dostępnych wyników badań prowadzi do wniosku, że opodatkowanie może być istotnym czynnikiem pozwalającym na kształtowanie struktury i wielkości samozatrudnienia. Wyniki dotychczasowych badań nie są jednak jednoznaczne. W znacznej części analiz (zwłaszcza dotyczących Polski) czynnik fiskalny bywa pomijany na rzecz innych determinant samozatrudnienia. Oryginalność/wartość – artykuł wskazuje na lukę w badaniach nad czynnikami determinującymi wybór samozatrudnienia w Polsce w stosunku do badań światowych. Polskie badania nad samozatrudnieniem w znacznej większości pomijają lub też marginalizują istotność czynnika fiskalnego, który to czynnik jest silnie akcentowany w badaniach światowych.
Słowa kluczowe: samozatrudnienie, opodatkowanie

TAXATION AS A DETERMINANT OD SELF -EMPLOYMENT

Abstract:
Purpose – The purpose of the paper is the analysis of current research state on the self-employment determinants, with aim on taxation variables. Design/methodology/approach – The research was performed as the literature analysis, the critical analysis of Polish and foreign literature has been performed; there was the statistical analysis of the World Bank data performed. Findings – The findings lead to a conclusion, that the taxation could be significant factor affecting self-employment, the current research findings are not clear; in some analysis (especially in case of Poland), the taxation factor is being ignored on favour of other self-employment determinants. Originality/value – The paper shows a possible field of further research on self-employment in Poland, that has been abandoned until today on favour of other determinants. Polish research on unemployment usually does not cover the taxation factor, that has been strongly accented in world research findings.
Keywords: self-employment, taxation