Zeszyty naukowe
Autor: Stefan Babiarz 173
Strony: 173–186
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-15
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej dopuszczalności dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów od praw do znaków towarowych i praw ze zgłoszeń znaków towarowych do rejestracji, a nie tylko od praw ochronnych na znak towarowy. Celem ubocznym było wykazanie, że prawo do znaku towarowego – jako prawo majątkowe – ma zdolność aportową i odmawianie znakowi towarowemu zdolności amortyzacyjnej prowadzi do sprzeczności i nierównego traktowania tych praw. Metodologia badania – w artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw:
– Prawo autorskie,
– Prawo własności przemysłowej,
– Kodeks cywilny,
– o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– o podatku dochodowym od osób prawnych,
– Kodeks spółek handlowych.
Wynik – przeprowadzona analiza prawna wykazała, że prawo do znaku towarowego, jak i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji mają zdolność aportową i zdolność amortyzacyjną. Pożądana i oczekiwana byłaby w tym zakresie w związku z tym zmiana tendencji orzeczniczej sądów administracyjnych. Oryginalność/wartość – oryginalność zaprezentowanego poglądu na zdolność amortyzacyjną znaku towarowego polega na tym, że nie jest on prezentowany w piśmiennictwie, orzecznictwie.
Słowa kluczowe: znak towarowy, opodatkowanie, amortyzacja

TRADE MARK: THE ABILIT Y OF IN-KIND CONTRIBUTIONS AND THE ABILITY OF AMORTIZATION

Abstract:
Purpose – A trademark is a type of a property right. Right under application for trademark registration is also this type of right. Both these property rights may be contributed in kind – just as in the case of right of protection for a trademark. In such a situation, the line of judicial decisions issued by administrative courts, attributing the amortization capacity only to trademark protection rights, raises justified doubts. Findings – Under the current legislation, such capacity should also be attributed to trademark rights and right under application for trademark registration.
Keywords: trademark, taxation, amortization