Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Zalewska, Danuta Zawadzka 209
Strony: 209–220
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-18
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie możliwości finansowania województwa wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle obowiązujących uregulowań systemowych, a także weryfikacja empiryczna znaczenia tego źródła w dochodach budżetowych województw w Polsce w latach 2003–2013. Metodologia badania – badania oparto na danych GUS dotyczących budżetów województw w Polsce w latach 2003–2013. Do realizacji przyjętego celu wykorzystano wskaźniki struktury i dynamiki oraz współczynniki: korelacji liniowej Pearsona i determinacji. Wynik – zasadniczym źródłem finansowania zadań województw były dochody własne. Największy wpływ na wysokość dochodów własnych województw w latach 2003–2013 miała wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
Słowa kluczowe: województwo, źródła finansowania zadań województwa, dochody ogółem, dochody własne, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

THE IMPORTANCE OF PROCEEDS FROM THE SHARE OF CORPORATE IN COME TAX IN VOIVODSHIPS’ BUDGETS IN POLAND

Abstract:
The aim of the research, the results of which were presented in the article, is to identify funding opportunities for the voivodships’ proceeds from the share of corporate income tax in the light of current regulation system, as well as empirical verification of importance of this source for voivodships’ budget income in Poland in the years 2003–2013. To achieve the objective, the indicators of the structure and dynamics and coefficients: Pearson correlation and determination were used in the study. In the analyzed period, the main source of financing of the tasks of the voivodships’ were own revenues. The biggest impact on the amount of revenue in the years 2003–2013 was the amount of receipts from corporate income tax.
Keywords: region, sources of voivodships’ financing, the total income, own revenues, the proceeds of the share of corporate income tax