Zeszyty naukowe
Autor: Beata Zofia Filipiak 221
Strony: 221–230
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-19
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – to prezentacja uprawnień w zakresie wykorzystania przez organ podatkowy posiadanych uprawnień wynikających z obowiązującego prawa podatkowego, jak również skutków wykorzystania posiadanego władztwa podatkowego dla budżetów gmin. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2003–2013. Wynik – przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję podatków i opłat lokalnych jako przedmiotu polityki podatkowej. Z drugiej strony pokazały realny zakres władztwa podatkowego gmin, które w okresie 2003–2013 realizowały organy gmin. Oryginalność/wartość – opracowanie wskazuje na wykorzystanie gminnej polityki podatkowej w funkcji fiskalnej, jak i pozafiskalnej jako przejaw władztwa podatkowego organów gmin.
Słowa kluczowe: podatki, polityka podatkowa, władztwo podatkowe

MUNICIPAL TAX POLICY AND THE IMPLEMENTATION OF THE POWER TO TAX?

Abstract:
Purpose – The article presents the use of powers by the tax authority held a delegation of the applicable tax law, as well as the effects of the use of its own taxation powers for municipalities’ budgets. Design/methodology/approach – The study group used conventional methods for social sciences which are the methods of empirical cognition, and in particular the observation, comparison and measurement that is based on the years 2003–2013 time series. Findings – The study allowed the one hand to indicate the position of local taxes and fees as an object-tax policy. On the other hand, pointed to the real field of taxation powers of municipalities that implemented in the period 2003–2013 the authorities of municipalities. Originality/value – The study shows the use of municipal tax policy with fiscal functions, as well as non-tax as a manifestation of the power of taxation commune authorities.
Keywords: taxes, tax policy, taxation