Zeszyty naukowe
Autor: Monika Pasternak-Malicka 233
Strony: 233–245
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-20
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem publikacji jest próba wskazania wpływu (lub jego braku) wysokości podatków na uczciwość przedsiębiorców względem obowiązków podatkowych. Metodologia badania – w publikacji posłużono się metodą regresji liniowej, aby określić zależność statystyczną pomiędzy poziomem szarej strefy sprowadzanej najczęściej do oszustw podatkowych a maksymalnymi stawkami podatkowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz stawką podatku od towarów i usług. Zaprezentowano także fragmenty badań własnych z lat 2007–2015 prezentujące opinie podmiotów gospodarczych na temat obowiązków fiskalnych, przyczyn ich unikania oraz ich oceny dotyczącej postaw nieetycznych takich jak ucieczka przed podatkiem. Wynik – na podstawie danych statystycznych charakteryzujących się wysoką istotnością statystyczną nie udało się wykazać jednoznacznej korelacji pomiędzy maksymalną stawką podatkową a rozmiarem oszustw podatkowych. Natomiast badania bezpośrednie ankietowe sugerują, iż wysokość danin ma znaczenie w odczuciu społecznym, przy czym ważne są też inne elementy techniki podatkowej oraz okoliczności, w jakich dochodzi do uszczupleń, na przykład spadek koniunktury gospodarczej. Oryginalność/wartość – problematyka fiskalizmu w kontekście etyki podatkowej podejmowana jest w publikacjach niezwykle rzadko. Jest to problem bardzo aktualny z uwagi na dążenie do osiągnięcia jak największych wpływów budżetowych. Często drogą prowadzącą do tego celu ma być nakładanie nowych podatków lub podwyższanie danin już istniejących. Równocześnie występujące podatki, a szczególnie wysokość ich stawki, skłaniają podatników do oszustw podatkowych. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest stawka podatkowa jako jeden z mierników fiskalizmu i jej oddziaływanie na postawy przedsiębiorców.
Słowa kluczowe: szara strefa, fiskalizm, oszustwa podatkowe, moralność podatkowa

TAX RATES AS A WAY OF MEASURING RATIONAL TAX BURDEN CONFRONTED WITH THE UNETHICAL ATTITUDES OF ENTREPRENEURS

Abstract:
Fiscal policy is generally recognized as a state policy involving the quest to achieve the biggest budget revenues. Often, the path to achieve that goal is to imposition new taxes or raise existing levies. The high levels of existing taxes and the implementation of new ones forces tax payers to commit tax fraud and avoid paying tax. This article is trying to show the tax rates, their levels and the impact they have on the entrepreneurs and their attitudes. The paper presents the essence of ethics as the basis for tax morality, the concept of rationalism fiscal signaled in relation to the structure of the tax system. Also described are the maximum tax rates occurring in the European Union. In the publication linear regression method was used to determine the statistical relationship between the level of the shadow economy, imported mostly to tax evasion and the maximum tax rate in the EU in terms of income tax from legal persons, natural persons conducting economic activity and the rate of tax on goods and services. It also presents some results from self conducted study for the years 2007–2015, presenting opinions of traders on the fiscal responsibilities, reasons for avoiding them and their unethical attitudes assessment such as escape before tax. The aim of the publication is an attempt to indicate the impact (or lack thereof) the amount of taxes on business integrity in relation to tax obligations.
Keywords: gray economy, tax fraud, fiscalism, Tax morality