Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Pauch 247
Strony: 247–255
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-21
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zaprezentowanie skali zjawiska szarej strefy w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz prezentacja przykładowych sposobów ograniczania tego zjawiska. Metodologia badania – na podstawie analizy literatury przedmiotu polskiej i zagranicznej. Weryfikacji poddano również wyniki raportów na temat szarej strefy o charakterze krajowym i międzynarodowym. Wynik – wskazano na rozmiary szarej strefy w krajach Unii Europejskiej, a także zaprezentowano wielkość szarej gospodarki w Polsce w latach 2004–2014 na tle średniego poziomu wszystkich pozostałych krajów Unii. Następnie przedstawiono sposoby ograniczania szarej strefy stosowane w poszczególnych gospodarkach. Oryginalność/wartość – usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zjawiska szarej strefy oraz zwrócenie uwagi na metody ograniczania powyższego zjawiska.
Słowa kluczowe: szara strefa, gospodarka, podatki

THE PHENOMENON OF TH E GRAY ECONOMY

Abstract:
Purpose – demonstrate the scale of the gray economy in Poland and other EU countries and to present examples of ways to reduce this phenomenon. Design/methodology/approach – Based on the analysis of literature Polish and foreign. The results were verified reports about the gray economy on a national and international level. Findings – Indicated the size of the shadow economy in the EU, and also presents the size of the gray economy in Poland in the years 2004–2014 against the average level of all other EU countries. Then presents ways to reduce the gray market used in individual economies. Originality/value – Systematization of knowledge regarding the phenomenon of “gray economy” and to draw attention to ways to help reduce this phenomenon.
Keywords: gray economy, taxes