Zeszyty naukowe
Autor: Ksenia Czubakowska 35
Strony: 35–50
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-03
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie jednostek kwalifikujących się jako mikro, małe i średnie oraz opracowanie listy ważnych zagadnień podlegających sprawdzeniu, co stanowi gwarancję pokonania kryzysowych sytuacji. Metodologia badania – analiza porównawcza regulacji prawnych oraz standardów IFAC. Wynik – opracowanie listy kontrolnej zagadnień podlegających badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej. Oryginalność/wartość – zaproponowaną listę kontrolną można zastosować w praktyce badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowo kluczowe: pojęcie firm mikro, małych i średnich, audyt finansowy, lista kontrolna zadań audytu finansowego

THE SCOPE OF FINANCIAL AUDIT IN SMALL AND MEDIUM ENTITIES

Abstract:
Purpose – presentation entities qualifying as micro, small and medium and preparing a checklist of important issues to be examined, which guarantees overcoming critical situations. Design/methodology/approach – comparative analysis of legal regulations and IFAC standards. Findings – preparing a checklist of issues being examined in the scope of financial reporting. Originality/value – the proposed checklist might be use while examining financial statements of small and medium entities.
Keywords: definition of micro, small and medium entities, financial audit, checklist of financial audit tasks