Zeszyty naukowe
Autor: Ewelina Młodzik 75
Strony: 75–88
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-06
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie ram prawnych oraz zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego zleconego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania – analiza regulacji prawnych oraz danych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakresie zadań audytowych zleconych. Wynik – zestawienie informacji na temat zadań zleconych wykonanych w latach 2008–2014. Oryginalność/wartość – usystematyzowanie wiedzy w zakresie przeprowadzonych audytów wewnętrznych zleconych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny zlecony, Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów

INTERNAL AUDIT COMMISSIONED IN UNITS OF THE PUBLIC FINANCE SECTOR

Abstract:
Purpose – presentation of the legal framework and the principles of internal audit commissioned in units of the public finance sector. Design/methodology/approach – analysis of law regulations and information posted on the website of the Ministry of Finance related to internal audit commissioned. Findings – summary information about internal audits commissioned carried out in 2008–2014. Originality/value – systematization of knowledge in the field of internal audits commissioned in units of the public finance sector.
Keywords: internal audit, internal audit commissioned, Expenditure Policy Department of the Ministry of Finance