Zeszyty naukowe
Autor: Beata Zaleska 89
Strony: 89–98
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-07
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ukazanie, jak funkcjonuje audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Metodologia badania – posłużono się narzędziami badawczymi, takimi jak ankieta i wywiad. Ankietę wysłano do kierowników wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzono także wywiady z respondentami ankiet. Badanie zrealizowano w roku 2015 i dotyczyło zadań wykonanych przez audytorów w 2014 roku. Wynik – w referacie zaprezentowano wyniki badań dotyczące funkcjonowania audytu wewnętrznego prowadzonego przez usługodawców w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Oryginalność/wartość – kierownicy wskazali niektóre pozytywne aspekty funkcjonowania usługowo prowadzonego audytu wewnętrznego i jego przydatność jako narzędzia zapewniającego o skuteczności kontroli zarządczej.
Słowa kluczowe: zlecony audyt wewnętrzny, efektywność audytu wewnętrznego, jednostki samorządu terytorialnego

FUNCTIONING OF THE COMMISSIONED INTERNAL AUDIT IN SELECTED LOCAL SEL F-GOVERNMENT UNITS OF WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Abstract:
Purpose – the purpose is to show how internal audit conducted by service providers in selected local government units of West Pomeranian Voivodeship functions. Design/methodology/approach – research tools such as a survey and an interview were used. The survey was sent to the heads of selected local government units. Interviews with the respondents of the surveys were also conducted. The research was completed in 2015. It concerned the tasks performed by the auditors in 2014. Findings – the paper presents the results of research on the functioning of the internal audit conducted by service providers in selected municipalities of West Pomeranian Voivodeship. Originality/value – The executives pointed out some aspects of the functioning of the commissioned internal audit and its usefulness as a tool to ensure the effectiveness of management control.
Keywords: commissioned internal audit, internal audit efficiency, self-government units