Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Habelman 61
Strony: 61–73
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-05
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest prezentacja idei audytu zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) jako instrumentu wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedstawienie praktycznego zastosowania w jednostce gospodarczej. Metodologia badania – do realizacji przyjętego celu wykorzystano analizę literatury z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania jakością oraz zaprezentowano studium przypadku dotyczące procesu audytu zintegrowanego systemu zarządzania. Wynik – w artykule zaprezentowano istotę audytu ZSZ zgodnego z wymaganiami norm ISO. Wskazano wartość, jaką wnoszą dla organizacji wyniki z audytów systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskiem. Przeprowadzone badania literaturowe i rozwiązania praktyczne pozwalają na stwierdzenie, że audyt ZSZ realizuje cały zespół zadań, zarówno te wymagane przez systemy ISO, jak i zadania wynikające z regulacji wewnętrznych i wymagań prawa. Oryginalność/wartość – artykuł stanowi praktyczną prezentację audytu ZSZ oraz wskazuje na walory tego instrumentu.
Słowa kluczowe: zarządzanie, audyt, jakość, doskonalenie

AUDIT OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN THE LIGHT OF THE REQUIREMENTS OF ISO STANDARDS IN THE ENTERPRISE X

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present the idea of an audit of the Integrated Management System (IMS) as an instrument supporting enterprise management process and to provide its practical application in the enterprise. Design/methodology/approach – to achieve the purpose, analysis of literature in the field of internal audit, quality management and a case study on the audit process of the integrated management system was presented. Findings – the article presents the essence of IMS audit in accordance with the requirements of ISO standards. It also points to the value results of audits of QMS and EMS bring to the organization. The literature study and practical solutions lead to the conclusion that the IMS audit has a whole group of tasks, required by the ISO systems as well as resulting from internal regulations and requirements of the law. Originality/value – the paper is a practical presentation of the IMS audit and points to the advantages of this instrument.
Keywords: management, audit, quality improvement