Zeszyty naukowe
Autor: Mateusz Mrochen 101
Strony: 101–109
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-08
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie sposobu funkcjonowania audytu wewnętrznego w systemie zakładowej kontroli produkcji (ZKP). W artykule zostały przedstawione techniki audytu wewnętrznego oraz przykład przeprowadzonego audytu w firmie produkującej wyroby budowlane. Metodologia badań – analiza literaturowa oraz analiza rzeczywistych wyników z przeprowadzonego audytu. Wynik – wskazanie istoty audytu wewnętrznego dla systemu zakładowej kontroli produkcji. Oryginalność – artykuł kierowany jest przede wszystkim do kadry audytorów wewnętrznych, kierowników produkcji z branż produkujących wyroby budowlane z uwagi na przedstawienie miejsca audytu wewnętrznego w systemie ZKP.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, zakładowa kontrola produkcji, procedury audytu wewnętrznego

THE INTERNAL AUDIT FUNCTION IN THE SYSTEM OF FACTORY PRODUCTION CONTROL ON THE EXAMPLE OF BUILDING MATERIALS

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present the functioning of the internal audit system-examples for production control. The article presents techniques such as internal audit and the audit of a company producing construction products. Design/methodology/approach – is based primarily on an analysis of the literature and an analysis of actually-blooded results of the audit. Findings – the result of the analysis of literature and sample internal audit in the company is to educate executives essence of internal audit for the system of Factory Production Control. Originality/value – article guided primarily for senior internal auditors, production managers of the industries producing building products due to the present place of internal audit in the system of factory production control.
Keywords: internal audit, factory production control, internal audit procedures