Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Piotrowska 111
Strony: 111–120
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-09
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – próba udzielenia odpowiedzi na pytania: Jaką rolę odgrywa audyt wewnętrzny w doskonaleniu funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych? Czy audyt wewnętrzny może stanowić narzędzie zarządzania procesami innowacyjnymi w podmiocie gospodarczym? Metodologia badania – na potrzeby artykułu wykorzystano: analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych, obserwację praktyki gospodarczej oraz wnioski wynikające z badań w zakresie zasad funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych oraz audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie. Wynik – efektem prowadzonych badań jest określenie roli, jaką powinien pełnić audyt wewnętrzny, stanowiąc narzędzie wspierające proces zarządzania działami badawczo-rozwojowymi w podmiotach gospodarczych, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie obszary w ramach działalności innowacyjnej należy wyodrębnić dla potrzeb przeprowadzenia audytu wewnętrznego? Czy audyt wewnętrzny ma wpływ na efektywność funkcjonowania działu badawczo-rozwojowego w podmiocie gospodarczym? Oryginalność/wartość – brak kompleksowego opracowania dotyczącego procedur postępowania w zakresie wykorzystania audytu wewnętrznego jako wsparcia procesu zarządzania podmiotem gospodarczym w analizie i ocenie funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych. Wskazanie na specyfikę funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych, którą należy uwzględnić w procesie audytu wewnętrznego.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządzania, specyfika funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych, działalność innowacyjna

INTERNAL AUDIT IN THE IMPRO VING OF THE R & D DEPARTMENTS

Abstract:
Purpose – this article attempts to answer the questions: what is the role of internal audit the in improving the functioning of the R&D departments? whether internal audit can be management tool of the processes innovative in the business entity? Design/methodology/approach – in the article was used methodology: the analysis of literature and regulations, business practices and observation of the study’s conclusions on the principles of operation of the R&D departments and internal audit as a tool to support management. Findings – the result of the study is to determine the role of internal audit, which the of management tool of the department of the R&D in the business entities, and to answer the questions: what areas within the framework of innovative activity must be distinguished in the internal audit and whether the internal audit has an impact on the effectiveness of the R&D department in the business entity? Originality/value – there is no comprehensive study on procedures of the internal audit, which is the support for the management of economic entity in the analysis and evaluation of the operation of research and development departments. An indication of the specific of functioning R&D departments, which must be taken into account in the process of internal audit.
Keywords: internal audit as a management tool, the specifics of the operation of the R&D departments, innovation activities