Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Sojka 121
Strony: 121–131
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zwrócenie uwagi na istotne znaczenie realizacji ocen wewnętrznych jako elementu oceny funkcjonowania audytu w jednostce. W artykule zaprezentowano metody i formę przeprowadzania ocen wewnętrznych zgodną z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Metodologia badania – w pracy dokonano analizy literatury, regulacji prawnych oraz wytycznych w zakresie przedmiotu badania. Wynik – efektem publikacji jest przybliżenie tematyki ocen wewnętrznych przeprowadzanych w audycie oraz wskazanie konkretnych rozwiązań stosowanych przez audytorów w bieżącej pracy. Oryginalność/ wartość – wartość naukową artykułu stanowi przedstawienie praktycznych rozwiązań wykorzystywanych przy ocenie wewnętrznej audytu.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, ocena wewnętrzna audytu, metody oceny, sektor publiczny

METHODS OF ASSESSING THE FUNCTIONING OF INTERNAL AUDIT IN THE PUBLIC SECTOR ENTITY

Abstract:
Purpose – the purpose of the publication is to highlight the importance of implementing internal evaluations as part of the assessment of the functioning of audit in the unit. The article presents the methodology to carry out internal evaluations in accordance with International standards of professional practice of internal auditing. Design/methodology/approach – in this work the analysis of the literature, laws, regulations and guidelines on the subject of the study. Findings – a result of the publication is to present the subject of internal assessments carried out in the audit and identify concrete solutions used by auditors in the current job. Originality/ value – scientific value of the article is to provide practical solutions used in the evaluation of internal audit.
Keywords: internal audit, internal evaluation of audit, evaluation methods, the public sector