Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Sołtyk 133
Strony: 133–141
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-11
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zasadniczym celem artykułu było wskazanie roli i zadań współczesnego audytu wewnętrznego jako instrumentu działającego prewencyjnie i niezależnie zapobiegając czynnikom materializacji poważnego ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostce samorządu terytorialnego. Metodologia badania – dla tak założonego celu artykułu przyjęta została metoda badawcza, która koncentrowała się na krytycznej analizie literatury specjalistycznej, a także uregulowań prawnych. Wykorzystano również bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Wynik – przeprowadzone badania pozwoliły wskazać użyteczną i niepodważalną rolę audytu wewnętrznego w bieżącym wspomaganiu kierownika jednostki w procesie zarządzania organizacją publiczną, ograniczając w ten sposób możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Oryginalność/wartość – wzbogacenie walorów teoretycznych w przedmiocie funkcjonowania audytu i kontroli zarządczej na płaszczyźnie samorządu terytorialnego, natomiast w ujęciu pragmatycznym wskazanie propozycji rozwiązań pozwalających podejmować działania naprawcze w ustanowionych mechanizmach kontroli, zapobiegając przez to materializacji ryzyka dyscypliny budżetowej.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, czynniki ryzyka, zarządzanie ryzykiem

VIOLATING PUBLIC FINANCE DISCIPLINE IN THE LOCAL GO VERNMENT UNIT AS THE OBJECT OF INTERNAL AUDIT

Abstract:
Purpose – the main aim of this article was to identify the role and tasks of modern internal audit as an instrument for acting proactively and independently factors preventing the materialization of a risk of serious breaches of discipline public finances in the local government unit. Design/methodology/approach – for such objective pursued article was accepted test method, which focused on critical analysis of specialized literature, as well as legal regulations. Also used extensive case law of the administrative courts and the Main Adjudicating Committee in matters of public finance discipline. Findings – the research helped identify useful and not contestable role of internal audit in the current unit manager assisting in the management of public organization thus reducing the possibility of breach of public finance discipline. Originality/value – the enrichment of theoretical values on the functioning of audit and management control at the level of local government, but in terms of pragmatic indication of the proposed solutions to take corrective action in the established control mechanisms, thereby preventing risks from materializing budgetary discipline.
Keywords: management control, risk factors, risk management