Zeszyty naukowe
Autor: Kazimiera Winiarska 143
Strony: 143–153
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie historii audytu wewnętrznego i jego aktualnych obszarów zainteresowania. Metodologia badania – studiowanie literatury i raportów Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz analizy porównawcze. Wynik – korzystając z raportów Instytutu Audytorów Wewnętrznych, wskazano główne obszary badań i zakres audytu zleconego. Oryginalność/wartość – poszerzenie stanu wiedzy o audycie wewnętrznym o doświadczenia różnych państw świata.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, historia audytu wewnętrznego, outsourcing audytu

THE DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT IN THE WORLD

Abstract:

Purpose – presentation of internal audit history and its current area of interest. Design/methodology/approach – literature study, analysis of reports of the Institute of Internal Auditors (IIA), comparative analysis. Findings – using the IIA reports, main areas of the research as well as the scope of commissioned audit were presented. Originality/value – extending the state of internal audit with experience of other countries.
Keywords: internal audit, history of internal audit, audit outsourcing