Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Głębocka, Aleksandra Szewieczek 181
Strony: 181–195
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-15
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wyróżnienie i charakterystyka istotnych elementów tworzących treść dokumentacji z zakresu rachunkowości jako instrumentów stanowiących procedury wewnętrzne kontroli zarządczej oraz wskazanie ich istotnych elementów w aspekcie prawidłowości wykorzystania w kontroli zarządczej. Metodologia badania – krytyczna analiza porównawczo-opisowa literatury przedmiotu oraz metaanaliza zawartych w literaturze przykładowych wzorów wybranej dokumentacji z zakresu rachunkowości w powiązaniu z metodą opisową z elementami analizy i konstrukcji logicznej oraz syntezy. Wynik – w artykule podkreślono funkcje: informacyjną i kontrolną systemu rachunkowości i ich powiązanie z systemem kontroli zarządczej. W tym nurcie wskazano, że podstawowa dokumentacja organizująca system rachunkowości stanowi jednocześnie procedury kontroli zarządczej. Dlatego też dla usprawnienia funkcjonalności kontroli zarządczej wskazane jest wykorzystanie odpowiednich zapisów tej dokumentacji i ich zrozumienie przez użytkowników kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość – artykuł stanowi oryginalne opracowanie w zakresie dostosowania wybranych elementów dokumentacji rachunkowości do potrzeb systemu kontroli zarządczej.
Słowa kluczowe: rachunkowość, kontrola zarządcza, polityka rachunkowości, instrukcja inwentaryzacyjna

ACCOUNTING SYSTEM RECORDS AS INSTRUMENTS OF MANAGEMENT CONTROL

Abstract:
Purpose – the distinction and characteristics of important elements that create documentation of accounting as instruments forming the system of management control and highlighting their important content for proper use in management control. Design/methodology/approach – critical, comparative-descriptive analysis of literature and meta-analysis presented in the literature examples of designs selected documentation of accounting with combination of descriptive method with elements of analysis and logical design and synthesis. Findings – the article highlights the informative and control functions of the accounting system and their relationship with the system of management control. Authors also indicate that the basic documentation of accounting system organization simultaneously constitute the procedure of management control. Therefore, to improve the functionality of management control it is recommended to use selected parts of that records with connection of their understanding by the management control’ users. Originality/value – the article is an original work on selected elements of accounting records adaptation to the needs of management control system.
Keywords: accounting, management control, accounting policy, inventory manual