Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Adamek-Hyska 169
Strony: 169–180
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-14
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – głównym celem artykułu jest prezentacja istoty inwentaryzacji oraz odpowiedzialności za jej przeprowadzenie jako ważnego elementu mechanizmu kontroli zarządczej. Inwentaryzacja wypełnia cele kontroli zarządczej między innymi w zakresie kontroli operacji gospodarczych oraz ochrony składników majątkowych, którymi dysponują jednostki sektora finansów publicznych. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę analizy aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i rachunkowości, a także studia literaturowe opierające się na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze. Wynik – artykuł stanowi syntezę części wyników badań naukowych (Potencjał Badawczy) na temat „Analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” prowadzonych w latach 2013–2014. Oryginalność/wartość – przeprowadzone badania w zakresie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych pozwalają wnioskować, że inwentaryzacja może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których konieczne jest usprawnienie gospodarki składnikami majątkowymi.
Słowa kluczowe: inwentaryzacja, kontrola zarządcza, odpowiedzialność

THE STOCKTAKING AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE MANAGEMENT CONTROL

Abstract:
Purpose – the major objective of this article is to analyze a stocktaking and a scope of responsibility for her execution as important element of mechanism of management control.The stocktaking fills the aims of management control in the range of control the financial and the economic operations as well as protection property components, which have the institutions of the public finance sector. Design/methodology/approach – in the article the following methods are employed: analyses of legal regulations related to public finance and to accounting, and relevant literature studies that are based on domestic book and article publications. Findings – the article is a synthesis of a part of the following scientific research (‘Research Potential’): „Analyses and assessments of the way management control functions in institutions of the public finance sector” carried out in the period of 2013–2014. Originality/value – the research that was carried out in order to analyze and assess the way management control functions in institutions of the public finance sector allows for concluding that stocktaking can help in identifying areas, in which necessary the execution the rationalization of economy is property components in these subjects.
Keywords: stocktaking, management control, responsibility