Zeszyty naukowe
Autor: Marek Jasztal 301
Strony: 301–311
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – dokonanie analizy wdrożenia celów kontroli zarządczej dotyczących efektywności i skuteczności działania jednostek publicznych. Metodologia badania – badania ankietowe przeprowadzone w rządowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych. Wynik – na podstawie analizy uzyskano informację o sposobach, kierunkach i monitoringu wdrożenia celów w obszarze efektywności i skuteczności działania. Ponadto, w artykule omówiono uzyskane wyniki i przygotowano diagnozę stanu istniejącego w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w badanym obszarze. Oryginalność/wartość – materiał przedstawiony w artykule pozwala na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących istniejącego stanu i kierunków oddziaływania.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, efektywność działania, skuteczność działania

The analysis of efficiency and effecti veness of The management control activity

Abstract:
Purpose – the analysis of the implementation of management control goals related to efficiency and effectiveness of public entities’ activities. Design/methodology/approach – questionnaire research conducted in governmental and self-governmental entities of the public sector. Findings – on the basis of the analysis the information about methods, directions and monitoring of the implementation of goals in the area of efficiency and effectiveness was gathered. Moreover, the author described the achieved results and prepared the diagnosis of the actual state of functioning of management control in the researched area. Originality/value – the data presented in the article allows to objectively and impartially familiarize with the issue and draw substantive conclusion about the actual state and directions of the influence.
Keywords: management control, efficiency of activity, effectiveness of activity