Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Majchrzak, Anna Zbaraszewska 313
Strony: 313–332
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-24
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie istoty i zakresu metody CAF jako alternatywnego narzędzia monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Teoretyczne rozważania zostały uzupełnione o przykłady dobrych praktyk jednostek sektora finansów publicznych z działań osiągniętych dzięki zastosowaniu metody CAF. Metodologia badań – opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe oraz analiza raportów z przeprowadzenia samooceny metodą CAF różnych jednostek sektora finansów publicznych. Główną metodą badawczą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik – przeprowadzone badania dowiodły, że metoda CAF, choć trudna i pracochłonna, dostarcza użytecznych i kompleksowych informacji na temat funkcjonowania badanej jednostki, wskazując na jej mocne i słabe strony oraz umożliwiając określenie i wdrożenie działań doskonalących ujawnionych w trakcie samooceny kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość – przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu metody CAF oraz zasad jej stosowania w praktyce jednostek sektora finansów publicznych na potrzeby oceny funkcjonowania kontroli zarządczej.
Słowa kluczowe: jednostki sektora finansów publicznych, kontrola zarządcza, samoocena, metoda CAF (Wspólna Metoda Oceny)

CAF AS A TOOL OF MONITORING AND EVALUATION OF FUNCTIONING OF MANAGEMENT CONTROL

Abstract:
Purpose – the article presents the essence and scope of the CAF as an alternative tool for monitoring and evaluating the functioning of management control in the public sector units. Theoretical considerations are supplemented by examples of good practice of public sector entities with activities achieved through the use of CAF. Design/methodology/approach – developing article was preceded by literature studies and analysis of self-assessment CAF reports of various public sector entities. The main method used in the article is the analyse of the sources and deductive and inductive reasoning. Findings – studies show that CAF, though difficult and time-consuming, provides useful and comprehensive information on the functioning of the audited entity, indicating its strengths and weaknesses and enabling the definition and implementation of improvement activities revealed during the self-management control. Originality/value – the article presents the contents which are synthetic description of the nature and scope of the CAF and the rules for its use in the practice of public sector entities to assess the functioning of management control.
Keywords: public finance sector unit, management control, self-assessment, CAF method