Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Marcin Sobieraj 333
Strony: 333–347
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-25
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – prezentacja wyników badań dotyczących narzędzi wspierających pomiar efektywności procesów. Metodologia badania – opracowanie artykułu wymagało dokonania krytycznej analizy literatury przedmiotu. Przeprowadzono studia literaturowe publikacji naukowych, wybranych regulacji prawnych, wytycznych i dokumentacji projektowych agend rządowych. Wykazanie możliwości implementacji w jednostkach sektora publicznego narzędzi pomiaru efektywności procesów wymagało przeprowadzenia studium przypadku reprezentującego rozwiązania stosowane w wybranym przedsiębiorstwie. Następnie określono możliwość zastosowania wskazanego narzędzia pomiaru efektywności działania w urzędach administracji publicznej. Wynik – uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania w jednostkach sektora publicznego wykorzystywanych w sektorze biznesowym narzędzi pomiaru efektywności procesów. Oryginalność/wartość – przedstawione w artykule rozwiązania mogą być wykorzystane w praktyce doskonalenia w jednostkach sektora finansów publicznych metod zarządzania i sprawowania kontroli zarządczej.
Słowa kluczowe: kluczowe wskaźniki efektywności, kontrola procesów, pomiar efektywności procesów, zarządzanie procesowe, zarządzanie przez cele.

MEASUREMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PROCESSES WITH THE USE OF KEY PERFORMANCE INDICATORS

Abstract:
Purpose – the aim of the article was presentation of research results on tools to support the control and measurement of the effectiveness of processes. Design/methodology/approach – developing the article required a critical analysis of literature. Carried out were literature studies of scientific publications, selected regulations, guidelines and project documentation government agencies. The demonstration of the possibilities of public sector units measuring tools efficiency of the processes required to a case study representing the solutions used in the selected company to be carried out. Next the possibility of measuring the effectiveness of the tools in public administration offices was indicated. Findings – the results indicate the possibility of implementing in the public finance sector units used in the business sector the tools to measure the effectiveness of processes. Originality/value – solutions presented in this article can be used in the practice of improving methods of management and the exercise of the public finance sector units management control.
Keywords: key performance indicators, process control, process efficiency measurement, process management, management by objectives