Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Witczak 349
Strony: 349–358
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-26
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie na rolę kontroli zarządczej w kształtowaniu funkcjonowania firmy na przykładzie branży farmaceutycznej. Główna teza opracowania wynika z przeświadczenia, że kontrola zarządcza jest niezbędna w celu zapewnienia efektywności jednostki. Metodologia badania – zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Wykorzystano informacje pozyskane od firm branży kosmetycznej na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Wynik – Dokonując analizy, postawiono wnioski świadczące o konieczności mierzenia efektywności. Oryginalność/wartość – opracowanie wskazuje na możliwości wykorzystania wskaźników finansowych do mierzenia efektywności również w branży kosmetycznej.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, efektywność, wskaźniki finansowe

EFFICIENCY AS THE TOOL OF MANAGEMENT CONTROL BASED ON THE COSMETICS INDUSTRY COMPANIES

Abstract:
Purpose – pointing to the role of management control in shaping functioning of an enterprise on the example of the cosmetics industry companies. The main thesis of the study results from conviction that management control is essential in order to ensure the efficiency of the entity. Design/methodology/approach – the methods we determined by the purpose of the study. The information given by Polish cosmetics companies though interview and taken from internet as well as from their financial statement was used. Findings – having performed the analysis, the author made conclusions about the necessity of efficiency measurement. Originality/value – the study points to the possibility of the use of financial indicators in order to measure efficiency in the cosmetic industry.
Keywords: management control, efficiency, financial ratios