Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Wiktoria Babuśka 361
Strony: 361–373
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-27
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – próba oceny rezultatów funkcjonowania kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w gminie. Metodologia badania – badania oparto na studiach literaturowych z dziedziny finansów publicznych, kontroli zarządczej i ryzyka oraz audytu wewnętrznego, na analizie i interpretacji powiązanych z tematem aktów prawnych oraz na prezentacji opisowej efektów funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego na podstawie uzyskanych materiałów źródłowych, w tym danych finansowych, ankiety oraz wywiadu bezpośredniego z kierownictwem w wybranej gminie. Wynik – dokonano oceny niektórych efektów funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w wybranej gminie. Oryginalność/wartość – stwierdzono formalnie poprawny (zadowalający) stan funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w przykładowej gminie, ale również narastające jej zadłużanie się będące skutkiem szerszego zjawiska, tak zwanego nagminnego zadłużania się gmin.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, gmina, zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

THE EFFECTS OF MANAGEMENT CONTROL ON THE EXAMPLE OF A SELECTED MUNICIPALITY


Abstract:
Purpose – an attempt to assess the results of the operation of management control and internal audit in the municipality. Design/methodology/approach – research was based on the study of literature in the field of public finance, risk, management control and internal audit, analysis and interpretation of legal acts related to the topic and the descriptive presentation of effects of management control and internal audit in selected municipality on the basis of the budget source materials, including financial data, surveys and direct interviews with management. Findings – an evaluation of some of the effects of the management control and internal audit in selected municipality. Originality/value – it was verified that the state operation of management control and internal audit in the exemplary unit was formally correct (satisfactory), but it was also observed that the municipality was increasing its borrowings, which is a reflection of a wider phenomenon called. “Endemic”
indebtedness of municipalities.
Keywords: management control, internal audit, municipality, the debt of local government units