Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Bożek 375
Strony: 375–386
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-28
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – analiza efektywności, skuteczności i adekwatności rozwiązań prawnych obowiązujących w zakresie ochrony finansów publicznych przed naruszeniami dyscypliny finansów publicznych związanymi z kontrolą zarządczą oraz audytem wewnętrznym. Metodologia badania – metoda prawnoporównawcza, empiryczna i analityczna zastosowana do podstawowych aktów prawnych regulujących omawianą tematykę, literatury przedmiotu oraz sprawozdań z działalności Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zbiorczych sprawozdań komisji orzekających w pierwszej instancji w wyżej wymienionych sprawach. Wynik – obecne rozwiązania prawne są niekompletne. Konieczne jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego (art. 18a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; u.o.n.d.f.p.), ale również uzupełnienie katalogu naruszeń z art. 18c u.o.n.d.f.p. Naruszenia z art. 18c u.o.n.d.f.p. zdarzają się rzadko w przeciwieństwie do naruszeń z art. 18a i 18b u.o.n.d.f.p. Oryginalność/wartość – artykuł opiera się na analizie materiału normatywnego, dorobku literatury przedmiotu i dokumentów publikowanych przez przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stanowi oryginalne opracowanie własne i może być pomocny w dalszych pracach nad zmianami w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

OF MANAGEMENT CONTROL AND INTERNAL AUDIT AS INSTRUMENTS OF ENFORCEMENT OF PUBLIC FINANCE DISCIPLINE

Abstract:
Purpose – analysis of the effectiveness, efficiency and adequacy of the existing legal solutions for the protection of the public finances against infringement of public finance discipline related to management control, including financial control and internal audit. Design/methodology/approach – several research methods are used in the study, including analytical, legal comparative and empirical method. Basic research method used in the study is based on comprehensive and broad analysis of normative material relating to all discussed issues. Also, opinions formulated in domestic literature on this subject are reviewed and assessed. Essential part of the study is also based on analysis of reports of its activity and of activities of adjudication commissions. Findings – current legislations are incomplete. It is necessary to extend the scope of the liability for violation of public finance discipline in the field of internal audit (art. 18a of the Act of 17 December of 2004 (hereinafter: u.o.n.d.f.p.), but also complement the catalogue of violations of art. 18c u.o.n.d.f.p. Violations of art. 18c u.o.n.d.f.p. are very rare, in contrast to violations of art. 18a and 18b u.o.n.d.f.p. Originality/value – the assortment of ideas discussed in the article handles significant and cerebral from the basis of merit point of view issues. Substantive content is important for the development of science and practice. The result can be used by other researchers in the field. The work is based on the analysis of normative material of achievements of literature and documents published by the Chairman of the Main Adjudication Commission in cases related to violation of public finance discipline. It is an original development of their own and can be helpful in further work on changes in the system of liability for violation of public finance discipline.
Keywords: management control, internal audit, liability for the infringement of public finance discipline