Zeszyty naukowe
Autor: Adam Niedzielski 387
Strony: 387–399
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-29
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie możliwości wykorzystania kontroli zarządczej jako narzędzia operacjonalizującego strategię w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania – analiza literatury i aktów prawnych, studium przypadku. Wynik – rolę kontroli zarządczej omówiono na przykładzie Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020 i wdrożonej w Ministerstwie Sprawiedliwości metody kaskadowania celów na jednostki w dziale poprzez roczny plan działalności oraz mechanizmów weryfikacji zgodności strategicznej projektów rozwojowych i legislacyjnych. Plan działalności został wykorzystany również jako narzędzie popularyzacji dobrych praktyk. Wynikiem wdrożenia tego systemu jest spójne planowanie dla jednostek w dziale oraz ujednolicone środowisko projektowe. Oryginalność/wartość – zaprezentowany sposób podejścia ma potencjał zastosowania w dowolnej jednostce sektora finansów publicznych.
Słowa kluczowe: strategia, kontrola zarządcza, plan działalności, kaskadowanie celów, zgodność strategiczna, standaryzacja systemów zarządzania

THE ROLE OF MANAGEMENT CONTROL IN THE PROCESS OF THE IMPLEMENTATION THE STR ATEGY FOR MODERNISING POLAND’S JUST ICE AREA FOR YEARS 2014–2020


Abstract:
Purpose – the paper presents the use of management control as an implementation tool of the strategy in the public sector. Design/methodology/approach – analysis of literature and legal regulations, case study. Findings – the article presents the case study based on The strategy for modernising Poland’s justice area and its’ implementation methods used in the Polish Ministry of Justice for: 1) cascading goals for entities within administrative sector through annual action plan; 2) testing strategic compatibility for draft laws and development projects. Author indicated that Annual Action Plan has been also used for popularization of good practices among entities. The result of using the management control as an implementation tool of the strategy is a consistent planning system within administrative sector of justice and standardized project management. Originality/value – presented approach can be applied in any public sector entity.
Keywords: strategy, management control, judiciary, project management