Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Sawicka, Anna Stronczek 401
Strony: 401–412
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-30
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ocena rangi wszechstronnego wykształcenia audytora wewnętrznego w skutecznym wykrywaniu nadużyć. Metodologia badania – na potrzeby artykułu przeprowadzono studia literaturowe oraz badania kwestionariuszowe na wybranej grupie. Wynik – uzyskane wyniki wskazują na potrzebę wszechstronnego kształcenia audytorów wewnętrznych, również w obszarach spoza kanonu wiedzy ekonomicznej. Oryginalność/wartość – badania w zakresie dokształcania audytorów wewnętrznych jako sposobu na ograniczenie ryzyka nadużyć nie były dotychczas przeprowadzane.
Słowa kluczowe: audytor, audyt wewnętrzny, nadużycie

THE DEGREE LEVELS OF AN INTERNAL AUDITOR IN EFFECTIVE DETECTION OF FRAUD

Abstract:
Purpose – determining the role of the Auditor’s degree level in effective fraud detection. Design/methodology/approach – for the purpose of this article literature studies and survey research of a selected group were carried out. Findings – the results indicate the need for a comprehensive internal auditors training – also in areas outside the canon of economic knowledge. Originality/value – research in the field internal auditors training as a mean of reducing the risk of fraud has not been carried out.
Keywords: auditor, internal audit, abuse