Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Trambowicz 413
Strony: 413–430
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-31
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie zasad funkcjonowania oraz efektów wdrożenia kontroli zarządczej. Metodologia badania – analiza źródeł literaturowych, aktów prawnych i regulacji wewnętrznych badanej jednostki. Wynik – zaprezentowano arkusz identyfikacji ryzyka i kryteria oceny ryzyka. Oryginalność/wartość – przedstawiono oryginalne rozwiązania w zakresie kontroli zarządczej opracowane dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.
Słowa kluczowe: ryzyko, arkusz identyfikacji ryzyka, ocena ryzyka

FUNCTIONING OF MANAGEMENT CONTROL IN DISTRICT GOVERNOR’S OFF ICE OF THE KOŁOBRZEG DISTRICT

Abstract:
Purpose – presentation of the effects of the management control implementation. Design/methodology/approach – literature on the subject, legal acts and internal regulations of the examined entity were used. Findings – the paper presents the risk identification sheet and criteria of risk assessment. Originality/value – the article contains original solutions of management control prepared for the District Governor’s Office of the Kołobrzeg District.
Keywords: risk, risk identification sheet, risk assessment