Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Judkowiak, Krzysztof Dziadek 433
Strony: 433–445
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-32
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie procesu identyfikacji ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Metodologia badania – analiza literatury, analiza procedur pozyskiwania funduszy unijnych, analiza statystyczna badania sondażowego przeprowadzonego w grupie 218 przedsiębiorstw, które realizowały projekty dofinansowane z 16 regionalnych programów operacyjnych. Wynik – na podstawie przeprowadzonego badania określono, z jakimi problemami beneficjenci mieli najczęściej do czynienia podczas realizacji projektów oraz które z tych problemów stanowiły największe zagrożenie dla celów projektu. Oryginalność/wartość – w artykule podjęto próbę zidentyfikowania i oceny zagrożeń występujących w projektach unijnych.
Słowa kluczowe: ryzyko, projekt, fundusze unijne, zagrożenia

RISK IDENTIFICATION IN PROJECT CO-FINANCED FROM EUROPEAN UNION

Abstract:
Purpose – the aim of this paper is to present the process of risk identification with particular emphasis on project co-financed from EU funds. Design/methodology/approach – literature analysis, analysis of procedures related to application of EU funds, statistical analysis of survey conducted in the group of 218 companies which implemented projects co-financed from 16 Regional Operational Programmes. Findings – the research findings indicate what kind of problems beneficiaries had to encountered during implementation of projects and which of these problems were the biggest threat for the project objectives. Originality/value – the article attempts to identify and assess the risks in EU projects.
Keywords: risk, project, EU funds, threats