Zeszyty naukowe
Autor: Marianna Kaszkowiak 447
Strony: 447–460
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-33
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem jest przegląd rozwiązań w zakresie analizy ryzyka zastosowanych w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie działu finansowego w zakładzie karnym. Metodologia badania – wykorzystane metody badawcze to: studia literatury i przepisów prawnych, a także analiza dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik – artykuł prezentuje wewnętrzne procedury identyfikacji i analizy ryzyka w badanej jednostce. Oryginalność/wartość – w artykule opisano metodę identyfikacji i analizy ryzyka w dziale finansowo-księgowym. Wyciągnięto wnioski w stosunku do obszarów narażonych na wysoki stopień ryzyka.
Słowa kluczowe: ryzyko, analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem, zakład karny, jednostka sektora finansów publicznych

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL RISK IN THE UNIT OF THE PUBLIC FINANCE SECTOR ON THE EXAMPLE OF PENITENTIARY UNIT

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present solutions in the area of risk analysis used in a public sector unit on the example of a penitentiary unit. Design/methodology/approach – in response to needs of this paper literature, current law and regulations study was done, and analysis of the internal documents of the studied entity was conducted. Findings – the article presents internal procedures of risk identification and analysis. Originality/value – the article describes the method of risk identification and analysis in the in the finance & accounting department of the studied entity.
Keywords: risk, risk assessment, risk management, penitentiary unit, unit of the public sector