Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Wszelaki 155
Strony: 155–165
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-13
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie procedur i technik audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, ich uwarunkowań, zakresu oraz przedstawienie zasad dokumentacji zadania audytowego, a także wyników audytu w świetle regulacji prawnych oraz na przykładzie zadania audytowego realizowanego w jednostce samorządu terytorialnego. Metodologia badania – w artykule wykorzystano literaturę krajową oraz akty prawne, jak również materiały udostępnione przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poddano analizie i porównano obowiązujące akty prawne w zakresie audytu wewnętrznego i dokonano przeglądu i analizy dostępnej literatury krajowej z zakresu metod i technik audytu wewnętrznego. Wynik – artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, z jakich metod mogą korzystać audytorzy przeprowadzający czynności audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, jakie są procedury audytu oraz formy dokumentowania audytu wewnętrznego. Oryginalność/wartość – wskazanie w artykule zasad i procedur audytu wewnętrznego w administracji publicznej, jak również technik niezbędnych do przeprowadzenia czynności audytowych na przykładzie zadania audytowego realizowanego w jednostce samorządu terytorialnego.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, sektor publiczny, techniki audytu wewnętrznego, procedury audytu wewnętrznego

RULES AND EFFECTS OF INTERNAL AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF THE DISTRICT OFFICE A

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to identify procedures and techniques of internal audit in the public finance sector units, their determinants, their scope and presentation rules of engagements documentation and presentation of audit results in view of legal regulations and an example of an audit task carried out in the local government unit. Design/methodology/approach – the article uses a national literature in this area and legislation, as well materials provided by the local government unit. We analyzed and compared the existing legislation in the range internal audit and reviews and analyzes the available literature in the field of national methods and techniques of internal audit. Findings – the article is an attempt to answer the question of what methods can benefit the auditors conducting internal audit activities in the public finance sector units, what are the procedures and forms for documenting internal audit. Originality/value – the indication of procedures and rules of internal audit in public administration, as well as the techniques necessary to be carried out by the audit. The article shows an example of an audit task carried out in the unit and local self-government entities.
Keywords: internal audit, public sector, techniques internal audit, internal audit procedures