Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Bartnik 11
Strony: 11–20
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-01
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest prezentacja różnych koncepcji pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, oraz zaprezentowanie kluczowych mierników efektywności oraz kierunku ich ewolucji w kontekście zmieniających się warunków funkcjonowania dla analizowanego podmiotu.
Metodologia badania – w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury przedmiotu w zakresie rachunkowości zarządczej oraz studium przypadku podmiotu – wybór podmiotu do badań wynika z faktu iż autor pełni w tym podmiocie funkcję specjalisty w obszarze doradczym – posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesów biznesowych.
Wynik – kształt i zakres systemu pomiaru dokonań zależy od struktury czynników determinujących funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Istniejący w literaturze, relatywnie duży zbiór metod i narzędzi służący do kwantyfikacji dokonań organizacji powinien przyczynić się do zrekonfigurowania systemu pomiaru dokonań funkcjonującego w analizowanym podmiocie do zmieniających się warunków zewnętrznych.
Oryginalność/Wartość – w opracowaniu omówiono systemu pomiaru dokonań w organizacji funkcjonującej w liberalizującej się części rynku energetycznego. Artykuł wskazuje ramy i kierunki ewolucji kluczowych wskaźników systemu pomiaru dokonań w oparciu o przesłanki wynikające ze zmian w otoczeniu.
Słowa kluczowe: efektywność, pomiar dokonań, wskaźnik

SELECTED ASPECTS OF A PERFORMANCE MEASUREMENT'S OBJECTIVES ACCOMPLISHMENT FROM THE PERSPECTIVE OF GAS AND ENERGY RETAIL MARKET ENTERPRISE

Abstract:
This article presents considerations about performance measurement concepts in relation to organization's goals. In the first part of the paper, essence of performance measurements concepts and relations between goal's structure and measure of their performing was discussed. Therefore, the scope of performance measurement concepts from the perspective of variety criterions was elaborated. Key instructions necessary to perform a system of performance measurements was also be presented. The last part of the paper concentrates on the practical aspects of performance measurements – key measures including frames of theirs evolution due to changing environment of analyzed organization were presented. The main purpose of this article is to present: variety concepts of performance measurement, frame concepts of performance measurement implementation and describe main levels of performance measurement and directions of theirs evolutions in context of changing conditions. The research methods adopted in the study include a literature analysis, and casestudy. Main findings: wide spectrum of presented performance measurement concepts is a great base to projecting and implementation adjusted performance measurement system to specific features of organization. Only well-adjusted performance measurement system is able to effective measure degree of completion of organization's goals. System required periodical modification and adjustment to changing environment.
Keywords: measure, performance measurement, effective