Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Bucior 21
Strony: 21–29
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-02
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie księgowego i podatkowego ujęcia w ewidencji rachunkowej operacji wynikających z zastosowania przez przedsiębiorstwa instytucji „datio in solutum”. Metodologia badania – analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych, wywiad swobodny. Wynik – istota operacji realizowanych w związku z świadczeniem zastępczym wskazuje na ich nie wynikowy, aktywno-pasywny charakter. Wpływ „datio in solutum” na przychody i koszty może mieć miejsce jedynie w przypadkuróżnych wartości zobowiązania oraz świadczenia w miejsce jego spełnienia. Jednak regulacje podatkowe w tym zakresie począwszy od 2015 roku nakazują rozpoznawać przychody i koszty jako rezultat zastosowania niepieniężnego świadczenia zamiennego co należy uznać za objęcie opodatkowaniem nowej kategorii finansowej.
Słowa kluczowe: zastępcze wykonanie zobowiązania, świadczenie w miejsce wypełnienia, datio in solutum
w księgach rachunkowych

GIVING IN PAYMENT (DATIO IN SOLUTUM) IN DEBTOR’S ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – the aim of this article is to present the accounting and tax recognition in the accounting records of operations resulting from the use by businesses datio in solutum mechanism. Design/Methodology/Approach – critical analysis of the literature review, the study of source documents, interview. Findings – the essence of operations carried out in connection with the provision of a replacement is indicative their active-passive character. Impact datio in solutum on revenues and costs can only take place when different values obligations and benefits in place of fulfillment. But tax regulations in this area from 2015 onwards require to recognize revenues and costs as a result of the use of non-cash giving in payment, what should be considered as a new financial category in CIT.
Keywords: replacement performance of the obligation, giving in payment, datio in solutum in accounts