Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Dziadek 31
Strony: 31–40
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-03
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – głównym celem badania było pozyskanie opinii na temat znaczenia danych finansowoksięgowych w zarządzaniu projektami unijnymi w wybranym przedsiębiorstwie. Metodologia badania – badanie miało formę wywiadu bezpośredniego. Podczas wywiadu wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający pytania otwarte i zamknięte. Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Wynik – analiza odpowiedzi respondenta pozwala stwierdzić, że przedsiębiorstwo w sposób świadomy i przemyślany wykorzystuje dane otrzymywane od służb finansowo- -księgowych w zarządzaniu projektem. Oryginalność/Wartość – badanie pozwoliło określić: jakie rozwiązania są stosowane w wybranym przedsiębiorstwie do planowania i kontroli kosztów w projekcie unijnym, sposób zorganizowania ewidencji księgowej operacji związanych z dotacją unijną, problemy które napotkało przedsiębiorstwo podczas realizacji przedsięwzięć oraz ich istotność.
Słowa kluczowe: projekt, fundusze unijne, zarządzanie, pomoc publiczna

THE IMPORTANCE OF ACCONTING IN MANAGING EU-FUNDED PROJECTS BASED ON THE COMPANY OPERATING IN SLUPSK SPECIAL ECONMIC ZONE

Abstract:
Purpose – the main purpose of the study was gathering opinion about the importance of accounting data in management ot the projects co-financed frome EU grants in selected company. Design/Methodology/Approach – the study was face-to-face inteview. During the interview there was used questionnaire included open-ended questions. The study involved a company operating in special economic zone. Findings – the analysis of the responses shows that company uses accounting data to managing projects in knowingly and thoughtful way. Originality/Value – the study helped to determine: solutions used in the compay to plan and control costs in projects, way of organizing accounting records related to EU grants, problems which the company ecountered during the projects implementation and its significance.
Keywords: project, EU funds, management, public aid