Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Frymus 41
Strony: 41–51
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-04
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – prezentacja wpływu procesów globalizacyjnych na ujednolicanie sprawozdań finansowych. Metodologia badania – analiza aktów normatywnych oraz literatury przedmiotu. Wynik – wykazanie zależności między procesem globalizacyjnym a ujednolicaniem sprawozdań finansowych. Oryginalność/Wartość – przedstawienie determinant ujednolicania sprawozdawczości finansowej w dobie globalizacji.
Słowa kluczowe: globalizacja, sprawozdawczość finansowa

STATE OF WORLD EKONOMY GLOBALISATION AND INTERNATIONAL FINACIAL REPORTING

Abstract:
Purpose – presentation of influences of globalisation processes on standardisation of financial reports. Design/Methodology/Approach – analysis of normative acts and subject literature. Findings – demonstration of dependencies between globalisation process and standardisation of financial reports. Originality/Value – presentation of financial reporting standardisation determinants in the age of globalisation.
Keywords: globalization, financial report