Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Garstka 53
Strony: 53–60
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-05
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest pokazanie czynników motywowania stosowanych wobec księgowych pracujących w jednostkach gospodarczych na terenie województwa świętokrzyskiego. Chodziło o pokazanie materialnych pozapłacowych czynników motywujących. Metodologia badania – metodą ankietowania zebrano dane od grupy księgowych, która przechodziła szkolenie w SKwP O/O w Kielcach. Zebrane dane poddano analizie mającej na celu wskazanie występowania czynników i ich częstości. Dokonano analizy literatury z zakresu czynników motywacyjnych w pracy zawodowej. Metody badawcze polegały na indukcji i syntezie. Wynik – ustalono jakie materialne pozapłacowe czynniki motywowania są stosowane i jak często się je stosuje. Wyciągnięto kilka wniosków, ale najwyraźniejszy to ten, że badani pracują w dobrych warunkach zarówno z punktu widzenia wyposażenia stanowiska, jak i w zakresie relacji z pracodawcą. Głównym materialnym pozapłacowym czynnikiem motywowania jest opłacenie szkoleń zawodowych, pozwalających na rozwijanie kompetencji zawodowych. Oryginalność/Wartość – problem motywowania księgowych jest nie tyko nowy, ale i trudny. Możliwe jest podejście do jego rozwiązania z różnych punktów widzenia. W wyniku badań i analiz ustalono jak często stosuje się takie czynniki jak szkolenia, nagrody, telefony i samochody służbowe, ale także jak często spotyka się dobre relacje w pracy księgowych. Podkreślono znaczenie odpowiedniego motywowania księgowych.
Słowa kluczowe:
księgowy, motywowanie, pozapłacowe czynniki motywujące

THE INCENTIVE FACTORS THAT AFFECT ACCOUNTANTS

Abstract:
Purpose – the purpose of this article was to show the inquiry results of the accountants working in the economing entities in province of Świętokrzyskie. The goal was to analyse the non-cash incentive factors that affect the surveyed accountants. Design/Methodology/Approach – the inquiry was performed on a group of accountants that participated in the annual balance training at the SKwP o/o in Kielce. The purpose of the gathered data evaluation was to show the occurance frequency of the researched phenomenons. There are made analysis of literature from the scope of incentive factors. Findings – they established what financial factors were non-pay are applied and how often they are applicable. Many conclusions were drawn, but the main one was that the accountants work in good conditions when it comes to station equipment and good interpersonal relations, with main factor paying for them for vocational training courses, allowing for developing professional competence. Originality/Value – the problem of motivating accountants is not only new, but also difficult and it is possible to see the problem from different points of view. The results not only have shown how often the motivating factors like trainings, rewards, company phones and cars are used, but also how often we can see good relations, well equipped stations, fair task management and competence appreciation.
Keywords: accountants, incentive factors, non-cash incentives